اهمیت عنوان صفحه در سئو سایت

اهمیت عنوان صفحه در سئو سایت

 

همانطور که پیشتر گفتم عنوان صفحه یکی از مهمترین‬ المانهای صفحه است که در هنگام‬ پیاده سازی کلمات کلیدی در وب سایت کنترل میکنید.‬ من در این مقاله علت این امر را توضیح میدهم‬. همانطور که میدانید وقتی ما در‬ مورد عنوان صفحه صحبت میکنیم‫ و شما این را در کد میبینید‬ شما میتوانید محتوای موجود در کد را کنترل کنید.‬ حال چرا این المان مهم است؟‬ علت اصلی این است که‬ موتورهای جستجو به ما نشان میدهند‬ که چرا آن المان اهمیت دارد‬.

اهمیت عنوان صفحه

وقتی ما صفحه‬ نتایج جستجو را بررسی میکنیم‬ نتایج برای ما گروه مشخصی از‬ المانها را که از صفحه وب ‫بدست آمده است را میسازد‬، همیشه عنوان صفحه آبی‬ است و خطی به زیر خود دارد.‬ این یک لینک مستقیم است و از واژه های‬ یکسانی با عنوان صفحه ای که در‬‬‬‬‬ ‫نوار مرورگر ظاهر میشود استفاده کرده است‬، بنابراین عنوان صفحه ای که شما‬ در هر صفحه استفاده میکنید اولین پیام تبلیغاتی است‬ که جستجو گر برای آن صفحه در رنکینگ مشاهده میکند‬. متن آبی آدرس صفحه است، متن سیاه‬ توضیح است که میتواند‬ بخشی از صفحه با توضیح متا باشد‬. تکرار میکنم این کاملا در کنترل شما قرار دارد‬ البته ممکن است موتور جستجو بخشی از متن را بردارد‬ و آن را کنار هم قرار دهد‬ و همچنین شما برخی از این لینکها را میبینید که‬ خطی زیرشان ندارند و اینها آبی‬ هستند که ما آن ها را لینکهای‫ سایت نام گزاری کرده ایم‬ و اینها لینکهای مشخصی در آن وب سایت هستند‬ بنابراین صفحه نتایج جستجو همانطور که میبینید‬ مستقیما از المانهای کد شما در صفحه نتایج استفاده میکند‬ بنابراین تمامی اینها در کنترل شما قرار دارد‬‬‬‬. اگر شما به صفحه ای در‬‬ وب دنیا بروید میتوانید ببینید که عنوان صفحه مرورگر همان عنوان استفاده شده‬ در صفحه نتایج موتور جستجو را دارد‬ و ما همچنین میتوانیم ببینیم که‬ از کدی حاصل شده است.‬ به همین علت است که عنوان‬ صفحه خیلی حیاتی است. همانطور که گفتم‬ این اولین چیزی است که جستجو‬ گر در مورد سایت میبیند‬ و نه تنها باید کلیدواژه ای‬ که جستجو گر تایپ میکند مربوط باشد‬ بلکه باید یک پیام قابل قبول را ارائه کند.‬ دلیلی که باعث شود فرد به جای‬‬ ۹ نتیجه ی دیگر بر آن کلیک کند‬ که این تعداد به نوع جستجوی آن ها ارتباط دارد‬ بنابراین عنوان صفحه شما باید مختصر و مفید باشد‬ و باید برای هر صفحه منحصر‬ به فرد باشد و از کلیدواژ‫ه ها در آن استفاده گردد‬.‬ نوع موتور جستجوی شما اهمیتی ندارد،‬ تمامی فرمتهای صفحات نتایج موتور جستجو‬ از المان مشابهی استفاده میکنند.‬ این اولین چیزی است که جستجو گر میبیند‬ بنابراین باید به آن و پیام‬ آن توجه زیادی داشته باشید‬ تا پیام خود را بتوانید از‬ طریق عنوان صفحه انتقال دهید.‬ پیاده سازی کلیدواژه تنها مربوط به موتور جستجو نمیشود‬ بلکه این برای جستجوگر است تا‬ کلیک هایی برای وب سایت خود جذب کنید‬‬‬‬.