نحوه تغییر رنگ نوار آدرس برای هماهنگی با رنگ وردپرس